Standpunten 2014

Hieronder ziet u een verkorte weergave van het verkiezingsprogramma van de Christenunie, Via deze link kunt u ons volledige verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 downloaden. 

Een verantwoordelijke samenleving.

De overheid draagt de verantwoordelijkheid om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De overheid ondersteunt wijken en buurten door wijkgerichte teams in te zetten met zorgprofessionals.

Bezuinigen is kiezen

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen: Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het oplossen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.

Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan haar eigen efficiëntie. De OZB mag geen sluitpost van de begroting vormen waarmee naar believen tekorten kunnen worden gedekt.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.). Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de zwakkeren blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen.

Jeugdzorg

In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de gemeente. De voorbereiding daarop is in volle gang. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Maatschappelijke Ondersteuning

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht én betrokken wordt bij de hulp.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past.

Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten zodat er geen sociaal isolement ontstaat. De gemeente moet zich hard maken om dit te voorkomen door een ruimhartige en rechtvaardig WMO-beleid te voeren. Eigen bijdragen mogen niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie die regie voert op de zorg binnen de regels van de nieuwe jeugdwet. Wij willen dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor het weghalen van schotten en drempels tussen de verschillende vormen van zorg en/of zorgaanbieders, maar ook voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij hanteren als regel: één kind/gezin = één plan/regisseur.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft.

Werk en inkomen

Naast een gewenste toename van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven kunnen mensen veel betekenen voor de maatschappij, het liefst in hun directe woonomgeving. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De ChristenUnie ziet meedoen als een kans en een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden daarom worden mensen die nog niet meedoen in eerste instantie uitgedaagd om wel mee te doen en als dat niet lukt wordt pas een verplichting tot meedoen opgelegd.

Het is daarom nodig dat gemeente en maatschappelijke partners samen de behoefte inventariseren en afspreken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Voor bedrijven en werkzoekenden zetten we in op maatschappelijke activering als eerste instrument.

De schuldhulpverlening speelt een belangrijke rol in de voorbereiding of de nazorg. Deze taken worden uitgevoerd door (vrijwilligers van) maatschappelijke partners, zodat de professionals die werkzaam zijn binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening zich kunnen richten op de ingewikkeldere taken en onderwerpen.

Onderwijs

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. ten aanzien van de kleine scholen

Leerlingenvervoer

De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage worden gevraagd. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders.

Sport- en sportvelden

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken.

Economie.

In onze gemeente is een goed functionerend midden- en kleinbedrijf van belang. Industrieterreinen en winkelcentra moeten aantrekkelijk zijn, maar een verdere stap in de richting een 24-uurs economie is niet gewenst. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Het geeft mogelijkheden voor familiebezoek, kerkgang of sportbeoefening. De kleine ondernemers hebben een belangrijke positie in onze gemeente, hunstem moet worden gehoord.

De agrarische bedrijven zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. In de ruimtelijke ordening dient er dan ook ruimte gegeven te worden voor ontwikkeling van deze bedrijven, zodat de gezinnen een eerlijk inkomen kunnen verdienen. Investeringen in emissie reducerende maatregelen en diervriendelijke stallen moeten wel terugverdiend kunnen worden, waarvoor uitbreiding vaak nodig zal zijn.

Toerisme en recreatie.

Inzet op kleinschalige verblijfsrecreatie doet recht aan het prachtige coulissen landschap waar Achtkarspelen grotendeels uit bestaat. Achtkarspelen dient aan te haken in een groter geheel, we denken hierbij aan het nationale park Lauwersmeer en de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed. De Spitkeet in Harkema en de Kruidhof in Buitenpost krijgen een prominentere rol in de ontwikkeling van de Noardelike Fryske Wâlden.

Wonen

De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Verduurzaming en klimaatneutraal maken van woningen is daarbij van cruciaal belang. Welstandsvrij bouwen moet meer ruimte krijgen maar mag niet leiden tot ''verrommeling''.

Buitengebied en de agrarische sector

De ChristenUnie wil de verrommeling van het buitengebied tegengaan. De ChristenUnie pleit daarom voor landschapontwikkelingsplannen en landschapsfondsen. Het fonds wordt gevuld met bijdragen van bewoners, bedrijven en overheden.

Openbaar vervoer

Stop- en sneltreinen moeten stoppen in Buitenpost en goed aansluiten op het landelijke net. Regionale initiatieven, om betere verbindingen met de rest van het land te krijgen, verdienen onze steun.

Afvalvrije gemeente

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt , kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Initiatieven om tot een betere scheiding te komen krijgen steun.

Energieke gemeente

We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie. Initiatieven van woningeigenaren, dorpen/buurten en andere verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.