De ChristenUnie in Achtkarspelen

Geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na een politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door onder andere grote denkers in de christelijke traditie als Augustinus, Luther en Calvijn. Ook staat de ChristenUnie in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Een voorvechter voor politiek op bijbelse grondslag en christelijk onderwijs. Ook de volgende data zijn van groot belang geweest voor het ontstaan van de ChristenUnie:

  • In 1879 richt Abraham Kuyper de Anti Revolutionaire Partij op, de eerste christelijke politieke partij in ons land.
  • In 1948 richten gereformeerde christenen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) op.
  • In 1975 richten christenen uit verontrusting over de koers van het CDA de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) op.
  • In de jaren 1990-2000 verdiepen zich de contacten tussen het GPV en de RPF.
  • Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
  • Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.

Meer over de geschiedenis van de ChristenUnie is te vinden op http://www.christenunie.nl/nl/page/85

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 behaalt het GPV voor het eerst in de geschiedenis een zetel in de raad. Vervolgens wordt Piet Boersma beëdigd als raadslid. Zonder al te veel politieke bagage, maar met zijn christelijke achtergrond is Piet in de raad aan de slag gegaan. In die tijd is er nog niet zoals vandaag veel vastgelegd in beleidnota's, regelingen en verordeningen. Eigenlijk is de jaarlijkse begroting in die tijd het enige beleidsstuk. Daarin wordt vastgelegd wat er het komende jaar gaat gebeuren. Maar er is ook veel ruimte voor persoonlijke visie en inbreng.

Sinds 1982  de RPF vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Het eerste raadslid voor de RPF is Pieter van der Veen (de latere wethouder). RPF en SGP werken nauw samen en in 1994 leidt dit tot een tweemansfractie, bestaande uit de heren Pieter van der Veen (RPF) en Hielke van der Veen (SGP).

Het GPV blijft zelfstandig tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Piet Boersma wordt in 1992 opgevolgd door Anne IJtsma.

In 1998 is een werkgroep gestart met als doel om als RPF/SGP- en GPV-fracties nauwer te gaan samenwerken. Vanaf september 2000 vergaderen de beide fracties gezamenlijk. In 2002 doen de partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als ChristenUnie-SGP combinatie, met als resultaat dat deze combinatie met drie zetels in de gemeenteraad terecht komt. Vanaf dat moment zitten Anne IJtsma, Klaas Antuma en Hielke van der Veen  in de raad van Achtkarspelen. Pieter van der Veen wordt wethouder, nadat hij dit ook al was geweest tussen 1994 tot 1998.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2006 wordt als gevolg van het vrouwenstandpunt van de SGP besloten om als zelfstandige ChristenUnie verder te gaan. Na de verkiezingen gaat de ChristenUnie als tweemansfractie verder met Anne Ytsma als fractievoorzitter en Klaas Antuma als tweede man. De ChristenUnie mag opnieuw een wethouder leveren en deze functie wordt door Pieter van der Veen ingevuld.

Bij de verkiezingen van 2010 behaalt de ChristenUnie drie zetels. Lijsttrekker is op dat moment Klaas Antuma. Anne IJtsma heeft voor de verkiezingen te kennen gegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de politiek. Albert Keizer en Ypie Spoelstra zijn twee nieuwkomers in de gemeenteraad. Beide zijn al langere tijd actief in de schaduwfractie. Al spoedig na de verkiezingen wordt de ChristenUnie betrokken bij de coalitievorming. Klaas Antuma wordt wethouder namens de ChristenUnie en Albert Keizer neemt zijn plaats als fractievoorzitter in. Ypie Spoelstra is het eerste vrouwelijke raadslid van de ChristenUnie Achtkarspelen en Douwe van Oosten neemt de derde plek binnen de fractie voor zijn rekening. Zo start de ChristenUniefractie in 2010 met allemaal nieuwe mensen. Pieter van der Veen trekt zich terug, omdat hij inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De verkiezingen in 2014 laten een mooie groei zien van het aantal stemmen op de ChristenUnie in Achtkarspelen. Wederom mag de ChristenUnie aanschuiven in de gemeenteraad van Achtkarspelen met 3 zetels, dit keer in de oppositie. Als in 2016 echter het college valt, treedt de ChristenUnie aan als coalitiepartij met Klaas Antuma als wethouder.

Na de gemeenteraadsverkiezing in 2018 behoudt de ChristenUnie haar 3 zetels en neemt plaats in de coalitie met Toos van der Vaart-Kralt als fractievoorzitter en Eppie Hooghiemstra en Douwe van Oosten als raadslid. Margreet Jonker treedt na veel politieke ervaring als fractievoorzitter in Kollumerland en medewerker in de Provinciale Staten aan als wethouder in Achtkarspelen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 behouden we wederom onze drie zetels en boeken we een mooie stemmenwinst. Met 1706 stemmen worden we de derde partij in Achtkarspelen. Douwe van Oosten zwaait af na drie periodes raadslid te zijn geweest. Ook Eppie Hooghiemstra geeft te kennen niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode door zijn werkzaamheden als predikant. Klaas Sietse van der Wal en Anita Vellema, allebei ruime ervaring in de steunfractie, treden toe als nieuwe raadsleden. Toos van der Vaart-Kralt blijft fractievoorzitter. Deze periode neemt de fractie plaats in de oppositie.