Standpunten 2018-2022

Hieronder ziet u een verkorte weergave van het verkiezingsprogramma van de Christenunie, 

 Hier  kunt u ons volledige verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 downloaden. 

Achtkarspelen: wij geloven in onze toekomst.


Thema’s verkiezingsprogramma ChristenUnie 2018-2022

 • Duurzaamheid

De ChristenUnie heeft zorg voor het milieu en vindt biologische verscheidenheid in het landschap erg belangrijk.

De ChristenUnie wil meer aandacht voor alternatieve energiebronnen: zonnepanelen op openbare gebouwen en boerenschuren. Op dit gebied willen we lokale initiatieven ondersteunen.

Meer voorlichting over scheiden van afval en hierbij burgers stimuleren:
Bijvoorbeeld door te werken met kortingen: beloning bij goed scheiden van afval.

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft een grote invloed op ons klimaat en de kwaliteit van de lucht. Bovendien nemen onze gasvoorraden sterk af. Als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, voordat het verplicht wordt. We willen dat Achtkarspelen de meest duurzame gemeente wordt in energieverbruik.

Er voor zorgen dat bouwregels en de initiatieven voor duurzaamheid niet met elkaar botsen.

We willen dat het energieloket terugkomt bij de gemeente, zodat er dichtbij informatie is over verduurzaming van bedrijf of woning.

 • Vervoer

De ChristenUnie vindt goed en betaalbaar openbaar vervoer tussen alle dorpen belangrijk en we willen dat er goede en veilige fietsverbindingen zijn.

 • (Sport) voorzieningen in de dorpen

Hoewel er weer wat meer geld beschikbaar is blijft het zaak om kritisch te zijn met betrekking tot het voorzieningenniveau in alle dorpen. De ChristenUnie is er voor om in de bestaande voorzieningen te investeren en de samenwerking tussen dorpen te stimuleren. We vinden het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is.

We willen dat er in elk dorp een dorpshuis/ontmoetingsplek is.

 • Cultuur

De ChristenUnie wil de Friese cultuur en taal bevorderen zonder dwingende voorschriften: voel je vrij om Fries te spreken.
Ook willen we cultuuruitingen in alle dorpen bevorderen.

 • Wonen

De ChristenUnie wil meer levensloopbestendige woningen in de dorpen;
en meer wooneenheden waar 18+ers, die zorg nodig hebben, terecht kunnen.

We willen meer huurwoningen in alle dorpen, met name sociale huurwoningen, voor minima en statushouders.
De ChristenUnie wil initiatieven van particulieren voor “zorgwoningen” stimuleren. Door met name  voor ouderen “wonen-met-zorg” aan te bieden, buiten de reguliere zorginstellingen om, wordt het ook voor hen zonder (zware) zorgindicatie mogelijk om langer in het eigen dorp, dan wel binnen de gemeente te blijven wonen.

Ook willen we meer duurzame bouw, en nieuwbouw zonder gasaansluiting en initiatieven als: “nul op de meter”-woningen, stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door korting te geven op de bouwleges.

 • Onderwijs

De ChristenUnie wil meer ambitie in het onderwijs: het is belangrijk om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt.
Meer aandacht voor het ambacht , want:  “Handen zijn geen schande.”
Effectief beheer van schoolgebouwen, bijvoorbeeld door hierin buitenschoolse opvang te  organiseren of bibliotheekvoorzieningen.
De inzet van ICT-middelen in het onderwijs bevorderen en competenties van de leerkrachten met betrekking tot het gebruik van deze middelen verbeteren.

 • Zorg

De ChristenUnie stelt de aandacht voor de mens centraal, iedereen is waardevol. We willen daarom dat de dorpenteams kunnen doorontwikkelen. Daarbij willen we de eigen kracht en draagkracht van vrijwilligers bevorderen, en in kaart brengen wie wat doet.

Vaak zijn mensen ten einde raad als ze aankloppen voor hulp. Dan zijn ze gebaat  bij snel ingrijpen. Daarbij is het belangrijk om per geval te kijken wat nodig is. Er moeten geen ellenlange vragenlijsten worden ingevuld, het aanspreekpunt moet snel kunnen inschatten welke hulp nodig is en daarbij worden familie en de omgeving betrokken. Belangrijk is om hierbij aan de voorkant al te proberen meer samenhang in dorpen en buurten te stimuleren.

De ChristenUnie wil werk maken van ondersteuning en preventie om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Respijtzorg (= vervangende zorg) steviger op de kaart zetten.

Jeugdzorg: een kind of jongere zoveel mogelijk in eigen kring laten opgroeien.
Kortere (liefst helemaal geen) wachttijd voor zware jeugdzorg.

Zorg voor vluchtelingen:
We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk worden opgenomen in onze samenleving. Dat begint met het leren van de taal, maar het gaat nog sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen.

 •  Werk en inkomen

De ChristenUnie stelt armoedebestrijding centraal: werk is de beste armoedebestrijder.

Vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden mag geen betaalde arbeidsplaatsen verdringen.

We willen voorkomen dat jonge mensen vertrekken omdat hier geen werk op hun niveau is door het stimuleren van ondernemers om zich hier te vestigen.

We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prikkelen en helpen werk te vinden waar ze ook plezier in hebben.  Daarom willen we werk ook belonen: als iemand bijvoorbeeld maar twee dagen per week kan werken, dat hij hier toch íets aan overhoudt.

Zzp-ers willen we ondersteunen door hulp bij het opstarten van hun onderneming en we willen snel internet beschikbaar maken in de hele gemeente.

 • Economie

De ChristenUnie wil leegstand van panden actief te lijf gaan.

Surhuisterveen als hoofdvestigingsplaats voor bedrijven, overige bedrijventerreinen efficiënt beheren.
Versterken van de positie van Surhuisterveen als winkeldorp.

Bevorderen van Recreatie en toerisme door samenwerking met NO-Friesland.

Buitenpost als Kenniscentrum met daarbij een belangrijke functie voor het stationsgebied als vestigingsplaats.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de  digitale bereikbaarheid optimaal is en wil daarom inzetten op glasvezelverbinding.

De ChristenUnie wil boerenmarkten stimuleren. Door de afstand tussen producent en consument te verkorten is het mogelijk om duurzamer te werken omdat er minder milieubelastend vervoer nodig is. Voor de boeren heeft het als extra voordeel dat er een betere prijs gemaakt kan worden voor hun producten. Daardoor zullen duurzamere productiemethoden  gemakkelijker te realiseren zijn.

 • Lokale lasten

Gelijkmatig verhogen of verlagen, zonder al te grote schommelingen.  Alleen verhogen met het inflatiepercentage.

 • Veiligheid

Overlast door hangjongeren actief bestrijden.
Zero-tolerance ten aanzien van drugs.

Meer aandacht voor huiselijk geweld door voorlichting en inrichten van een meldpunt.

De ChristenUnie wil dat alle kinderen zwemvaardig zijn als ze de basisschool verlaten. Bij een laag inkomen van ouders is er een regeling voor een tegemoetkoming in de kosten. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd.

 • Wilt u het volledige programma lezen? klik hier