De Spreekbuis

Wekelijks kunt u in de Feanster de spreekbuis lezen. De bijdragen van de raadsleden en steunfractieleden van ChristenUnie Achtkarspelen kunt u hier teruglezen.

Bid en Werk

Door Toos van der Vaart-Kralt November 2018, Fractievoorzitter

Vorige week werd het initiatiefvoorstel ingediend om het ambtsgebed af te schaffen. Als ChristenUnie hebben wij hier tegen gestemd. De reden voor de vraag om afschaffing vinden wij bedenkelijk en dat zal ik proberen uit te leggen.

Het argument ‘scheiding van kerk en staat’ is niet van toepassing. Scheiding van kerk en staat betekent dat de staat de kerk geen wetten oplegt en andersom. Een staat heeft geen geloof. Als Christenen willen we dat God geëerd wordt in de samenleving. Het gebed is een heilige zaak. Ook is het een intiem gebeuren, wat in een ambtsgebed niet altijd  goed tot zijn recht komt. Toch vonden wij het mooi dat het gebeurde. In een gemeente waar de Christelijke partijen geen meerderheid hebben, maar het aantal Christelijke raadsleden wel. Het mooiste aan de tekst van het ambtsgebed is het uitspreken dat wij ons afhankelijk weten in al onze beslissingen van Onze Heer en dat de besluiten tot zegen van onze inwoners mogen zijn. We spreken niet uit dat al ons handelen en spreken onfeilbaar is. Nee, ook gelovigen maken fouten, niet minder dan een ander, ook al zouden we beter moeten weten. Dit initiatiefvoorstel ligt er nu, maar het gebed is in onze ogen te heilig als discussiepunt. Het blijkt dat de samenleving vaak denkt dat gelovigen voorgetrokken worden. We vinden het belangrijk dat de overheid ruimte geeft aan álle levensovertuigingen. God heeft niets met (misbruik van) wereldlijke macht, maar wel met dienen uit liefde en vrije wil.

Mooi is het dat de jongerenraad advies geeft om als alternatief een moment van stilte en bezinning in te stellen.

Zelf zien we ook een andere kans en dat is om samen als Christenen in een ruimte in het gemeentehuis met elkaar te bidden, hierbij dan ook inwoners en ambtenaren uit te nodigen, waarbij we een intiemere inhoud aan het gebed kunnen geven. De zinsnede in het initiatiefvoorstel dat het gemeentehuis geen plek is voor een geloofsuiting is merkwaardig. Het geloof is voor een Christen niet iets wat je bij het binnenkomen van het gemeentehuis als een jas aan de kapstok hangt. Het Christen-zijn is wie we zijn en van waaruit we politiek willen bedrijven. Het kleurt ons wereldbeeld. Daar putten we onze idealen uit zoals het goede zoeken voor onze naaste en verstandig omgaan met de schepping. Daarnaast lijkt het of de indieners denken dat zij ‘neutraal’ de raadzaal binnengaan, alsof zij geen vaste overtuigingen hebben. We horen collega’s toch (en dat is hun goed recht) het geloof in marktwerking prediken of in nieuwe democratie en ga maar door.

Als ChristenUnie zullen we waar dan ook blijven bidden én werken.

 

Eerlijke handel, een kwestie van goed fatsoen

Door Anita Vellema-Plazier, oktober 2018, steunfractielid

Toen de ChristenUnie in 2017 de raad met onze motie fairtrade van dit belang wisten te overtuigen, waren we blij met de meerderheid voor dit onderwerp. Nu de motie door het college in een raadsvoorstel tot uitvoering wordt gebracht zijn we opnieuw blij door de samenwerking en goede aanvullingen op dit raadsvoorstel door CDA en FNP. “Mei inoar trochpakke” is wat de ChristenUnie betreft niet voor niets de slogan van het coalitieakkoord. We trekken zo eerlijke handel graag breder naar (biologische)streekproducten en anderszins maatschappelijk verantwoorde producten.

Fairtrade is natuurlijk veel meer dan een mooi bordje op de gevel van het gemeentehuis.

Voor ons gaat het over recht doen aan de samenleving en schepping. Recht doen is ook eerlijke handel  met oog en zorg voor medemens en milieueffecten. Niet alleen ver weg voor boeren in Zuid Amerika, maar juist ook dichtbij. Lokaal inkopen en het gebruik van streekproducten zorgt naast een steviger lokale economie ook voor verbetering van het milieu. Voor producten die lokaal worden geproduceerd is immers veel minder vervuilend vervoer nodig.

Klimaatverandering, luchtvervuiling, grondstoftekorten: de kwaliteit van het leven staat op het spel. Niet alleen voor mensen in derde wereld landen, die voor een habbekrats ons voedsel produceren, ook wij zullen er hier de gevolgen van ondervinden. Er moet recht gedaan worden aan de waardigheid van het leven van iedereen: jong en oud, arm en rijk, ver weg en dichtbij.

Wat gaat dat kosten en wat levert het op? Voor de ChristenUnie wegen de positieve effecten vele malen zwaarder dan de geringe kosten die de gemeente hiermee maakt, want hoe bereken je positieve effecten op het milieu? Wat is het effect van bewustwording? Zoveel mogelijk lokaal inkopen? Positieve invloed op gezondheid en welzijn van mensen? Daar hebben niet alleen ondernemers en inwoners van Achtkarspelen voordeel bij. Maar wanneer mensen elders op de wereld meer verdienen en een beter leven kunnen leiden, zou dit in theorie kunnen leiden tot minder noodzakelijke ontwikkelingshulp of migratie. 

Zo zijn er legio voorbeelden van voordelen die een samenleving waarin recht wordt gedaan opleveren, maar daarvoor is de plaats in deze spreekbuis te kort.

Volgens de PVV is fairtrade echter alleen maar een verdienmodel en sussen we hiermee ons eigen geweten.

Ik zeg gelukkig hebben we geweten gekregen om de kern van eerlijke handel te vatten: bewustwording en goed fatsoen. Instrumenten om recht te doen. Eventuele misstanden en cynisme mogen geen reden zijn om dan maar helemaal te stoppen met de goede zaak, maar die dienen we door toepassing van recht te bestrijden. Verbetering begint niet verheffend, groots en meeslepend. Ze komt van onder op uit de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, lokaal in dit geval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustmomenten

Door Eppie Hooghiemstra, augustus 2018, raadslid

Vakantie. Een tijd van bezinning en rust die we nodig zijn na een druk bewogen politiek jaar. Een tijd
waarin we stil kunnen staan en tegelijk vooruit willen blikken naar de tijd die komen gaat. Echte rust
maakt dat een mens zichzelf hervindt en herschapen tevoorschijn komt. Ik hoop dat een ieder van
onze gemeente dit na zijn of haar vakantie -hoe of waar dan ook- mag ervaren.
Onze samenleving is bezig haar rust te verliezen. We zijn niet alleen druk met werk maar ook met
maximale invulling van de vrije tijd. Daardoor komen we niet meer toe aan broodnodige momenten
voor ontspanning en bezinning.
Het gros van de politiek in Achtkarspelen wil graag op zondag de winkels open. Wij vinden het een
groot goed dat op zondag de stekker even uit ons druk beslagen leven kan. Even niets moeten. De
winkels mogen nu open van 13uur tot 18uur. De oppositie vond dat niet ver genoeg gaan en heeft
uitbreiding gevraagd. Als coalitie met CDA en GBA is besloten voet bij stuk te houden. Natuurlijk
hadden we als ChristenUnie kunnen besluiten helemaal niet mee te gaan met zondag openstelling
maar politiek bedrijven is ook sturen op resultaat. Als ChristenUnie hebben wij gestuurd op
bescherming van ondernemer, werknemer en beperking van openingstijden.
Politiek Achtkarspelen heeft dus afscheid genomen van een collectief rustmoment in de gemeente.
Het ontbreken van gezamenlijke rustmomenten bevordert dat iedereen vooral voor zichzelf vrije tijd
heeft. Maar wat heb je aan vrije tijd die je amper met anderen kunt delen?
We worden steeds meer individuen die hun tijd moeten beheersen en hun rooster moeten
afstemmen op degenen met wie ze samenleven. We koersen op onderhandelingshuishoudens
waarin het contact tussen gezinsleden veilig gesteld moet worden. Dat geeft onrust. Zorg en
geborgenheid moeten steeds vaker bevochten worden. Tot rust komen is er dan niet meer bij en
stress ligt op de loer. Stress, een maatschappelijk probleem en een gewichtige doodsoorzaak.
Het aantal mensen dat met psychische klachten in de WIA terecht komt, is hoog. Met het laten
verdwijnen van gezamenlijke vrije tijd komt de sociale cohesie van de samenleving onder druk te
staan. Het belemmert de mogelijkheid om op geregelde tijdstippen samen met familie en vrienden te
zijn. Zullen we de waarde van de zondag als rustdag niet te veel laten vieren?
Rustmomenten leren we al kennen in de Bijbel. Ze zijn altijd goed en wenselijk. Na gedane arbeid
maar ook voor bewerkt land. We constateren dat de voorschriften nog steeds blijken te werken.
Zo zegt de Bijbel ook dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Ook dat willen wij na de vakantie
oppakken. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Want als ChristenUnie willen we ons ook
daarop bezinnen en vorm geven aan beleid dat recht doet aan onze naaste en de schepping.

Dienstbaar, duidelijk en betrouwbaar

Door Toos van der Vaart-Kralt, fractievoorzitter

De verkiezingen zijn geweest en we gaan met frisse moed beginnen aan een nieuwe periode. Er
waren veel acties en er is hard gewerkt door verschillende mensen die we ook op deze plaats willen
bedanken. Sommige plannen vielen in het water of liever gezegd in de kou en harde wind, zoals de
geplande fietstocht door de gemeente langs bedrijven met streekproducten. Op dit moment is het
nog afwachten hoe en wat het nieuwe college eruit komt te zien. Maar of het nu coalitie of oppositie
wordt, we gaan ons inzetten voor onze gemeente. Er zijn een hoop jonge mensen bijgekomen en
mensen met kennis en ervaring op verschillende gebieden. De selectiecommissie heeft via een
zorgvuldig proces een lijst samengesteld en dit advies is door het bestuur overgenomen.Hiermee
kunnen we een verdieping maken in de zaken die spelen. Verder hebben we als ChristenUnie een
opdracht en dat is de zorg voor onze naaste. Omkijken naar elkaar en bijstaan waar dat nodig is. Te
denken valt aan eenzaamheid, ouderen en armoede. Daarnaast de zorg voor de schepping die zo
mooi is gemaakt, maar waar wij door onze leefstijl een complete chaos van gemaakt hebben.
Hiervoor willen we bij nieuwbouw gasvrij bouwen en een energieloket in de gemeente waar men
advies en ondersteuning kan krijgen bij het nemen van maatregelen die energiebesparend zijn en
gebruik van alternatieve energie bevorderen. Wat voor gemeente willen we zijn, daar willen we met
elkaar over nadenken. Zo willen we een omgevingsvisie en waar nodig woningen met zorg. Maar ook
meer en veilige fietspaden waar ook ruimte is voor een scootmobiel en elektrische fietsen.Ook willen
we samenwerken en verbinden. Concreet betekent dit dat we meer mensen willen betrekken bij het
maken van beleid. En een gemeente die meedenkt en waar nodig ondersteunt. Er zijn zoveel mooie
initiatieven in onze gemeente! Zoals het generatiehuis in Gerkesklooster en de Dorpsraad. Een
energiecoöperatie in Buitenpost en Harkema en de kerken doen veel projecten voor mensen dichtbij
en ver weg. Er wordt ook meer samengewerkt door de verschillende groeperingen. Dat willen we
stimuleren, want dat is een goede ontwikkeling. We hebben er zin in om dienstbaar, duidelijk en
betrouwbaar de komende vier jaar in te gaan

Voortschrijdend inzicht

Door Anita Vellema-Plazier, februari 2018, steunfractielid

Met `ik had geen gelijk` verdien je meer respect dan met ` ik zei het toch?`
Een wijze les voor mij als nieuwkomer in de politiek.
De praktijkvoorbeelden werden mij op een presenteerblaadje aangeboden door de gemeenteraad
tijdens de ophef over precariobelasting.
Als gemeenteraadslid vertegenwoordig je de inwoners van Achtkarspelen. Je zit er dus niet voor
jezelf. Fracties maken keuzes met de beste bedoelingen voor de burger. Zoals de precariobelasting.
Achteraf blijkt dat deze keus dusdanig financiële gevolgen heeft voor de burger dat je daar niet
achter kan staan. Dat was en is niet de intentie van de heffing.
Een meerderheid die voor stemde in 2014 wil daarom nu de belasting terug draaien en zeggen
daarmee “ ik had geen gelijk “
Dat wekt mijn respect op en is passend voor de partij waarvoor ik gekozen heb. Dienend en
bescheiden, maar wel met een duidelijke visie op onze samenleving.
Maar in een wereld waarin mensen steeds minder op lijken te hebben met religie en polariserend
populisme de boventoon voert, stel je jezelf kwetsbaar op.
Toch voel ik me gesterkt in de keuze voor de CU. Onze cultuur is gebouwd op christelijke normen en
waarden. Dat heeft veel goeds gebracht en daar waar dingen achteraf beter hadden gekund, mogen
we met voortschrijdend inzicht oprecht zeggen “ ik had geen gelijk “
Er zit kracht in kwetsbaarheid, de moed om dit te erkennen en de bereidheid er van te leren is
sterker dan de loze krachttermen van het populisme.
Deze les geldt niet alleen voor mij als schaduwfractielid. Elke volksvertegenwoordiger is verplicht om
kritisch naar zichzelf te blijven kijken en oog en oor te hebben voor inbreng van de burger.
Daarom is een van de speerpunten van de CU om burgers in een vroeg stadium actief bij plannen van
de gemeente te betrekken. Zo kunnen we constructief samenwerken aan een goede samenleving en
worden dorpen achteraf niet geconfronteerd met onaangename verassingen als een co – vergister in
de achtertuin.
Inmiddels heeft ook voortschrijdend inzicht over de co-vergister in Kootstertille mensen wakker
geschud. Met de kennis van nu zou men toen andere keuzes hebben gemaakt.
Toegeven dat het anders had gemoeten en hier ook naar handelen verdient meer respect dan je oren
sluiten voor waardevolle inbreng van burgers. Mensen die gevolgen van gemeentelijke besluiten
ondervinden. Hopelijk dat ook de politici verantwoordelijk voor het leerlingen en WMO vervoer deze
raad ter harte nemen.
Het gaat om onze inwoners. Daarom gaat de Christen Unie voor duurzame en vruchtbare
samenwerking komende raadsperiode. U ook?