Algemene beschouwingen Begroting 2017

donderdag 10 november 2016 07:57

Algemene beschouwingen op de begroting van 2017

Door de ChristenUnie fractievoorzitter,

Marten van Kammen —  27 oktober 2016


Alle mensen die bij kappers komen, weten dat er over twee dingen het meest wordt geklaagd en dat is over het weer en de overheid. Het klagen over de overheid is vaak een beklag over regels, belastingen en te grote uitgaven. Waar men feitelijk over spreekt is een overheid die op vele manieren verweven is met het alle­daagse bestaan van mensen. Die overheid speelt een belangrijke rol en is in zekere zin overal om ons heen, of mensen dat nu leuk vinden of niet. Minder overheid betekent meer maatschappelijke verant­woordelijkheid. Mensen dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de samen­leving en moeten daarin ook gestimuleerd worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning die van mensen vraagt hun sociale problemen in eigen kring op te lossen en van overheden vraagt zich in te zetten voor meer sociale samenhang is daarvan een goed voorbeeld. De overheid is niet overbodig maar richt zich meer op haar faciliterende rol.

Goed bestuur, dicht bij de burger,” is een adagium van de ChristenUnie.

Goed bestuur vooral ook bij die mensen die niet mee komen in de vaart der volkeren.

Voor hen is wat geldt als maatschappelijk succes onbereikbaar geworden en zij voelen zich vervreemd van een politiek-bestuurlijke elite die de problemen van hun wereld niet kent, erkent en onderkent.

Er is bij velen sprake van een gemis aan verantwoordelijkheid. Iets wat zowel zichtbaar is in de verhouding tussen de overheid en haar burgers als tussen burgers onderling. Het beroep op de burger om te participeren in deze maatschappij mag in het licht van bovenstaande niet door de gemeente en gemeenteraad worden vergeten.

Dus “Mei-inoar ien!”

Met dit motto ging het college aan de slag en het resulteerde in een evenwichtige en vooral sluitende begroting en daar kan de CU zich wel in vinden. En voor het jaar 2017 is het college er in geslaagd de lastendruk te verlagen met 3,6%.

Het sociale gezicht van de gemeente moet voorop staan, door bij bezuinigen de kwetsbare groepen te ontzien. De CU vindt dat we die opstelling vast moeten houden.

Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen.

Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen.

Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen. De CU kijkt met veel respect naar een ieder die betrokken is bij het onderwijs.

Vooral naar de onderwijzers die het onderwijs handen en voeten geven in een overvolle klas. De CU vindt dan ook dat zij goede voorzieningen moeten hebben. De CU is een voorstander van herbestemming van schoolgebouwen en andere gebouwen van de gemeente die niet meer in gebruik zijn, we zien met belangstelling uit hoe dit opgepakt wordt. De CU wil dat bij gebruik van drugs en alcohol op straat streng wordt opgetreden, het geeft veel overlast en signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente en daarom wil de CU van het college weten of er voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers zijn om ook daadwerkelijk op te treden als dat nodig is.

Er zijn steeds meer ouderen maar ook steeds meer actieve ouderen. Een flink deel van deze doelgroep is best bereid zich in te zetten voor de samenleving. Zeker met de toenemende zorgvraag is het van belang deze doelgroep van vrijwilligers aan te boren. Ziet het college mogelijkheden om deze mensen te benaderen en zo mogelijk te enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk?

Het aantal reacties over de verrommeling in de buurten door het niet meer onderhouden van de heesterperken en het niet meer maaien langs de wegen nam toe. En dan is het goed dat we de afgelopen periode hebben kunnen zien dat er op veel plekken weer gemaaid is en dat het er nu stukken beter uitziet, ook de veiligheid is toegenomen.

De CU wil de economische groei stimuleren door een financiële prikkel te geven aan werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen en werkervaringsplekken creëren.

De CU zal dit plan concretiseren en volgend jaar met een voorstel komen. De vluchtelingen- stroom is de afgelopen periode afgenomen maar de vraag naar opvang in de toekomst blijft onzeker. Het huisvesten van vergunninghouders heeft voor het college prioriteit en daar is de CU het van harte mee eens. De huisvesting mag niet ten koste gaan van de woningzoekenden. Het college zal daarom samen met de woningbouwverenigingen en door gebruik te maken van leegstaande gebouwen de door het Rijk opgelegde taakstelling in 2017 volledig moeten kunnen behalen.

Nederland staat vol met leegstand. Lege winkels leiden tot verloedering van de winkelstraten en dat heeft weer negatieve gevolgen voor de winkels die er nog wel zijn. College er moet actie ondernomen worden! Maak een plan voor een compacter centrum, maak flexibele bestemmingsplannen en stimuleer vastgoedeigenaren om hun panden af te waarderen. Dan maak je transformatie van de gebouwen mogelijk, bijvoorbeeld tot woningen. Bij de crisisbeheersing wordt er ingezet op de versterking van de nieuwe crisisstructuur. In dit proces kunnen de burgers op de tweede plaats komen te staan en daarom is het van groot belang dat de burgers betrokken worden bij de veiligheids-problemen, het stellen van prioriteiten en bij de oplossing daarvan. En daarom een aantal vragen: Heeft de politie contact met die burgers die melding maken van overlast en crimineel gedrag en worden de melders geïnformeerd over de resultaten? Kan het college de raad informeren over hoe de burgers er op dit moment bij betrokken worden?

« Terug

Oudere nieuwsberichten > 2016 > november

Geen berichten gevonden