Verwoording

toos tekent akkoordvrijdag 25 mei 2018 21:10

Vrienden van de ChristenUnie

Gisteren was een bijzondere dag: Het nieuwe college werd geïnstalleerd, inclusief een wethouder van de ChristenUnie: Margreet Jonker uit Westergeest. We zijn blij en dankbaar dat we aan kunnen schuiven om voor de komende vier jaar het goede te zoeken voor onze gemeente. We doen dat  bij een geopende Bijbel en laten ons graag leiden door Gods woord. Uw gebed is daarbij voor ons van groot belang. We zijn immers in alles afhankelijk van de Zegen van onze Hemelse Vader.

Duurzaamheid

Gisteren is ook  het coalitieakkoord ondertekend. Een akkoord met veel mooie punten. Zoals de extra  inzet op duurzaamheid. Dat is belangrijk voor ons. We willen invulling geven aan onze opdracht om de schepping goed te beheren.  We hebben gepleit voor een goed energieloket. Burgers en ondernemers moeten bij de gemeente terecht kunnen met al hun vragen over duurzame energie, duurzaam (ver)bouwen  of subsidievragen.

Zorg

We vragen ook om extra inzet op het gebied van Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning . Jongeren moeten veilig op kunnen groeien en waar dat niet zo is moet snel en goed hulp geboden worden. Bijzondere aandacht hebben we  gevraagd voor problematiek rondom (vecht)scheidingen. Kinderen zijn daar te vaak de dupe van en dat doet ons pijn.

Toerisme

We gaan flink aan de slag met recreatie en toerisme in onze gemeente. Fryslân wordt  niet voor niks ‘de onontdekte parel’ genoemd. We wonen in een prachtig gebied waar nog best een tandje bij mag als het gaat om (kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen.

Pijnpunt

Maar het akkoord kent ook een pijnpunt en dat betreft de koopzondag. We zijn daar als ChristenUnie niet voor. De zondag als rustdag is een groot geschenk van God aan de mensen. Een dag om te rusten van de arbeid, we hebben tijd voor elkaar en voor onze naasten. Tijdens het coalitieoverleg om te komen tot een coalitieakkoord werd  al snel duidelijk dat de roep van ondernemers om openstelling op zondag steeds luider wordt. Dat stelde ons voor een dilemma: Doen we mee en stemmen we in met iets waar we in beginsel niet voor zijn. Of willen we dat niet voor onze rekening nemen en accepteren we dat onze rol in de coalitie daarmee is uitgespeeld. We hebben daar best mee geworsteld.

Van belang was dat de winkelopenstelling op zondag sowieso op een meerderheid kon rekenen in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Onze rol was dus niet doorslaggevend.  Dat was reden om door te gaan. Daarnaast hebben we door onze inzet kunnen voorkomen dat winkels de hele dag open zijn. In Achtkarspelen blijven de winkels tot 13.00 uur dicht op zondag. Ook hebben we expliciet in het akkoord opgenomen dat ondernemers nooit gedwongen mogen worden om open te gaan op zondag. Het moet te allen tijde een vrije keus blijven.

We zijn er van overtuigd dat we als ChristenUnie een goede rol kunnen vervullen in de coalitie. Ons christen-zijn doordrenkt,  als het goed is,  al onze keuzes. Of het nu gaat om het aanleggen van fietspaden, het subsidiëren van evenementen, de jeugdzorg of de financiën; we willen ons in alles laten leiden door het grote gebod: God liefhebben en de naaste als onszelf.

We hopen dat u ons scherp blijft volgen, ons aanmoedigt en soms misschien wat afremt als dat nodig is.  

Toos van der Vaart

Fractievoorzitter ChristenUnie Achtkarspelen

« Terug